تورآنتالیا

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

8,490,000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه پائیز و زمستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و 7 روز

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

15.490.000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه تابستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و 7 روز

BELDIBI

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته15.490.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته25.650.000 تومان
4-2 سال بدون تخت14.900.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

CENDER HOTEL

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته18.290.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته26.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت14.950.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARMIR RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته18.690.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته27.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت15.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARMAS LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته19.790.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته39.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت18.290.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته22.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته40.990.000 تومان
4-2 سال بدون تخت18.950.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SEALIFE FAMILY RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته27.390.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته48.950.000 تومان
4-2 سال بدون تخت19.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARAWYNDHOM GARDEN L

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته28.490.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته57.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت21.900.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

RAMADA RESORT LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته28.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته63.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت22.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ORANGE COUNTY BELEK

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته29.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته64.790.000 تومان
4-2 سال بدون تخت28.490.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SHERWOOD SUITES LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته30.790.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته66.290.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.400.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ASKA LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته31.990.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته69.300.000 تومان
4-2 سال بدون تخت34.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

CONCORD LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته40.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته62.890.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.120.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته40.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته59.600.000 تومان
4-2 سال بدون تخت25.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته45.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته65.400.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SUSESI LUXURY RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته47.290.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته80.500.000 تومان
4-2 سال بدون تخت32.500.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

TITANIC MARDAN PALACE

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته47.990.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته81.500.000 تومان
4-2 سال بدون تخت32.690.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

اطلاعات سفر در یک نگاه

شروع قیمت ها

15.490.000 تومان

تاریخ اعتبار

ویژه تابستان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

آنتالیا

مدت اقامت

۶ شب و 7 روز

BELDIBI

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته15.490.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته25.650.000 تومان
4-2 سال بدون تخت14.900.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

CENDER HOTEL

درجه هتل
4/5
هرنفر در اتاق 2 تخته18.290.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته26.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت14.950.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARMIR RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته18.690.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته27.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت15.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARMAS LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته19.790.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته39.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت18.290.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته22.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته40.990.000 تومان
4-2 سال بدون تخت18.950.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SEALIFE FAMILY RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته27.390.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته48.950.000 تومان
4-2 سال بدون تخت19.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ARAWYNDHOM GARDEN L

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته28.490.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته57.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت21.900.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

RAMADA RESORT LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته28.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته63.100.000 تومان
4-2 سال بدون تخت22.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ORANGE COUNTY BELEK

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته29.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته64.790.000 تومان
4-2 سال بدون تخت28.490.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SHERWOOD SUITES LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته30.790.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته66.290.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.400.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ASKA LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته31.990.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته69.300.000 تومان
4-2 سال بدون تخت34.200.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

CONCORD LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته40.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته62.890.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.120.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته40.890.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته59.600.000 تومان
4-2 سال بدون تخت25.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

TITANIC BEACH LARA

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته45.590.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته65.400.000 تومان
4-2 سال بدون تخت27.300.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

SUSESI LUXURY RESORT

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته47.290.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته80.500.000 تومان
4-2 سال بدون تخت32.500.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

TITANIC MARDAN PALACE

درجه هتل
5/5
هرنفر در اتاق 2 تخته47.990.000 تومان
هرنفر در اتاق یک تخته81.500.000 تومان
4-2 سال بدون تخت32.690.000 تومان
نرخ کودک 4 تا 12 سال14.500.000 تومان

اطلاعات هتل

نام هتل

درجه هتل

خدمات هتل

هر نفر در اتاق دوتخته

هر نفر در اتاق یک تخته

2 تا 4 سال با تخت

4 تا 12 سال بدون تخت

MELODI KEMER

3/5

BB

8,490,000 تومان

10,590,000 تومان

8,290,000 تومان

 

7,990,000 تومان

BELDIBI KEMER

3/5

BB

9,990,000 تومان

12,890,000 تومان

8,490,000 تومان

7,990,000 تومان

BELKON

4/5

ALL

11,290,000 تومان

15,390,000 تومان

8,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

ARMIR RESORT

4/5

ALL

11,390,000 تومان

14,590,000 تومان

8,790,000 تومان

 

7,990,000 تومان

RIOS BEACH

4/5

ALL

11,390,000 تومان

15,490,000 تومان

8,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

GRAND MIRAMOR

5/5

ALL

11,490,000 تومان

14,890,000 تومان

8,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

BELDIBI KEMER

3/5

ALL

11,790,000 تومان

16,090,000 تومان

8,990,000 تومان

 

7,990,000 تومان

 PALMET RESORT KIRIS

5/5

ALL

12,490,000 تومان

15,790,000 تومان

9,190,000 تومان

 

7,990,000 تومان

CENDER

4/5

UALL

12,790,000 تومان

16,090,000 تومان

9,190,000 تومان

 

7,990,000 تومان

PALMET BEACH RESORT

5/5

ALL

12,790,000 تومان

16,190,000 تومان

9,290,000 تومان

 

7,990,000 تومان

(ARMAS LARA ) PALMET FAMILY LARA

5/5

UALL

12,890,000 تومان

16,290,000 تومان

9,290,000

تومان

7,990,000 تومان

ARMAS KAPLAN PARADISE

5/5

UALL

12,990,000 تومان

16,590,000 تومان

9,390,000 تومان

 

7,990,000 تومان

TRANSATLANTIK HOTEL & SPA

5/5

UALL

13,990,000 تومان

18,090,000 تومان

9,690,000 تومان

 

7,990,000 تومان

DAIMA BIZ RESORT

5/5

UALL

13,990,000 تومان

18,190,000 تومان

9,790,000 تومان

 

7,990,000 تومان

RAMADA RESORT LARA

5/5

UALL

14,090,000 تومان

18,790,000 تومان

9,490,000 تومان

 

7,990,000 تومان

GRAND PARK LARA

4/5

UALL

14,290,000 تومان

19,590,000 تومان

 

9,950,000 تومان

 

7,990,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM

5/5

UALL

14,390,000 تومان

18,890,000 تومان

9,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM

5/5

UALL

14,390,000 تومان

18,890,000 تومان

9,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM

5/5

UALL

14,390,000 تومان

18,890,000 تومان

9,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

SENSITIVE PREMIUM

5/5

UALL

14,390,000 تومان

18,890,000 تومان

9,890,000 تومان

 

7,990,000 تومان

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترکیش ایرلاین6شب و7روز اقامت کامل لیدر فارسی زبان بیمه مسافرتی ( زیر60سال ) ترانسفر
فرودگاهی پشتیبانی
24ساعته هنگام سفر

اشتراک گذاری مطلب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید