تمامی ویزا های اخذ شده

ویزای کوتاه مدت اسپانیا

اخذ ويزاي مولتي 4 ساله فرانسه

ويزاهاي مولتي شش ماهه اسپانیا

اخذ ويزاي مولتي 2 ساله فرانسه

اخذ ويزاي مولتي يك ساله فرانسه